Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Ouders als partner

Op IKC De Tichelaar vinden we de samenwerking en betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Hier geven we op een geheel eigentijdse wijze vorm aan zoals beschreven in onze uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn volledig tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen ouders en medewerkers van ons IKC.

Ouders en verzorgers zijn welkom!

Op IKC De Tichelaar werken kinderen, stamgroepleiders en ouders samen. U bent als ouders zeer welkom:

 • In onze kringen en vieringen.
 • Om mee te denken over de opvoedkundige gezamenlijke verantwoordelijk.
 • Om deel te nemen als stamgroepouder of oudermaatje.
 • Welkom om zitting te nemen in de Ouderraad en IKC-Raad.

Daarnaast ontvangen ouders en verzorgers een inlog voor ons Ouderportaal. Dit is een digitale toegang tot de basisgegevens van uw kind(eren) en geeft toegang tot contactgegevens van kinderen in de stamgroep. In het ouderportaal kunnen ouders en verzorgers ook toetsgegevens zoals CITO bekijken. Deze wordt aangegevens middels een cijfer en kleur. Hier leest u een korte toelichting over CITO.

Ouderpartnerschap

Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, thuis, op de kinderopvang en het onderwijs. Partnerschap (tussen ouders en het integraal kindcentrum) is hierbij het sleutelwoord. De ouders en de school hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Samen kunnen zij daaraan bijdragen, onder andere door met elkaar het gesprek aan te gaan. Wat wij daarin doen en wat wij graag van ouders zien leest u in onze uitgangspunten over ouderpartnerschap.

IKC Raad

De Tichelaar heeft  een IKC-raad, waarbinnen alle geledingen samen de belangen van alle kinderen van 0 – 13 jaar behartigen.

Toelichting:

In de wet heeft een IKC te maken met twee wetgevingen die nog niet op elkaar zijn afgestemd. Het onderwijs valt onder de Wet primair onderwijs en de kinderopvang onder de Wet Kinderopvang.

 • De IKC-raad is nog niet opgenomen in de wetgeving. De medezeggenschapsraad (MR) en oudercommissie (OC) blijven formeel in stand en de bestaande reglementen van beide organen worden gerespecteerd.
 • Binnen de huidige kaders kan prima worden samengewerkt en is er ruimte om invulling te geven aan een operationele IKC-raad die fungeert als brede, meedenkende klankbordgroep die inbreng en mede richting kan geven aan het beleid van het IKC.
 • De leden van de MR en OC kiezen er dan ook voor om hun overleg gezamenlijk als IKC-raad te organiseren en zo veel mogelijk samen in IKC verband te bespreken en te besluiten.
 • Aangezien het feit dat de MR en de OC als juridische entiteit blijven bestaan kan de aard van een onderwerp bepalen dat het formele advies- danwel instemmingsrecht binnen MR of OC verband plaatsvindt. Aan informatierecht wordt in principe in IKC-raad verband voldaan.
 • De belangen van het locatie-personeel dat in dienst is bij het schoolbestuur worden door de IKC-raad (MR) behartigd. Medezeggenschap voor personeel in de kinderopvang blijft geregeld in de Ondernemingsraad van Kinderopvang Zonnekinderen.
 • Binnen de IKC-raad worden die personele zaken besproken die ook in de MR en OC aan de orde zijn (zoals formatieruimte onderwijsteam en beroepskracht kind ratio en vaste gezichten in het opvangteam).
 • De IKC-raad komt ongeveer 6 keer per jaar samen, waarvan 3 keer samen met een afvaardiging vanuit oudercommissie van onze samenwerkingspartner in de kinderopvang: Zonnekinderen (we noemen dat het IKC-raad breed overleg).
 • De IKC-raad richt zich voornamelijk op beleidszaken en is hierover in gesprek met de directie van het IKC. Op vele beleidsgebieden heeft de IKC-raad advies- en of instemmingsrecht. Deze gebieden zijn vastgelegd in de wet WMS. Twee afgevaardigden uit de IKC raad (één ouder en één teamlid) hebben daarnaast ook nog zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting ATOS. In de GMR zitten afgevaardigden vanuit de Medezeggenschapsraden van verschillende onderwijsorganisaties die onder onze stichting ATOS vallen.

De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar.

De leden van onze IKC-raad zijn:

Raimond Nuijen (ouder en voorzitter), Maaike van Gerven (ouder), Claudia Geurtsen (ouder), Mirjam Adriaanse (ouder), Yvonne Otters (stamgroepleider), Chantal Holland (leerkrachtondersteuner) en Michiel Evers (stamgroepleider).

Vanuit onze IKC-raad zijn Lianne Pieters en Sander Witjes vertegenwoordigers in de GMR van de stichting.

De IKC-raad is altijd te bereiken via email: mrdetichelaar@gmail.com.

Notulen schooljaar 2021-2022:

IKC Raad notulen 30 november 2022_def

Bijlage 1 IKC Raad notulen 11 oktober 2022_def

IKC Raad Notulen April 2022 vastgesteld

IKC Raad Notulen Maart 2022 vastgesteld

Bijlage 1 IKC Raad notulen Februari 2022

Bijlage 1 IKC Raad notulen december 2021
Bijlage 1 IKC Raad notulen september 2021

Ouderraad

Naast de IKC-raad bestaat op IKC De Tichelaar een Ouderraad (OR). De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die stamgroepleiders en pedagogisch medewerkers helpen met het invullen en organiseren van diverse vieringen en activiteiten. Er is een directe betrokkenheid met het team, om samen de activiteiten passend bij de schoolthema’s vorm te geven. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en staan vermeld in de jaarkalender. De OR komt zes keer per jaar, ’s avonds op school, bij elkaar voor de algemene vergaderingen. Daarnaast wordt er per werkgroep met de teamleden vergaderd over de invulling van de desbetreffende activiteiten.

De OR zorgt ervoor dat het geld dat door de vrijwillige ouderbijdrage binnenkomt zo goed mogelijk verdeeld wordt. Daarnaast initieert de OR verschillende activiteiten met het doel extra financiële ruimte te krijgen, voor de verschillende projecten op school. De OR is altijd op zoek naar hulp, want hoe meer leden, hoe beter de taken verdeeld kunnen worden. Mocht je tijd en zin hebben om mee te komen helpen, stuur dan een mailtje naar ortichelaar@gmail.com.