Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Zorg

Zorg- en ondersteuningstructuur

Definitie van onze zorg
Binnen ons IKC vinden wij de zorg voor kinderen zeer belangrijk. Hoe wij invulling geven aan onze zorg is opgesteld in ons Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023. Hierin staan beschreven de uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten ten behoeve van een zo intensief mogelijke zorg voor kinderen in het bijzonder voor kinderen die specifieke pedagogische en/of didactische zorg behoeven.

In dit ondersteuningsplan staat beschreven hoe wij, vanuit onze visie op kinderen en onderwijs, onze kinderen volgen en ondersteunen in hun totale ontwikkeling.

Het plan is een richtinggevend document voor de schoolorganisatie in zijn geheel en specifiek voor de stamgroepleiders op IKC De Tichelaar. Daarnaast leggen we hiermee verantwoording af naar ouders en de inspectie van het onderwijs als toezichtkader.

Respect en anti-pestprotocol

We hechten veel waarde aan ons fijne pedagogische leerklimaat en willen dat waarborgen door kinderen vanaf hun start op IKC De Tichelaar onder andere te leren hoe zij respectvol met anderen en hun omgeving omgaan. Pestgedrag tolereren wij niet. In ons respect en anti-pestprotocol leest u hoe wij omgaan met ons gedrag.

Dyslexie

Dyslexie? Wat is dat en wat doen wij als basisschool om uw kind te helpen?

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, ontwikkelen ze zich op het gebied van taal enorm. Ze leren dat het mondelinge taalgebruik dat ze eerst gebruikten, ook kan worden omgezet in schriftelijk taalgebruik. Ze leren en lezen dat de p, d en b, die dezelfde vorm hebben, andere letters zijn en andere klanken voortbrengen als je ze in de ruimte draait of kantelt. De letters en combinaties van letters worden plotseling gekoppeld aan klanken en combinaties van klanken. Hieruit zijn woorden en zinnen te vormen die steeds sneller en automatischer moeten worden gelezen of geschreven (om bij te kunnen blijven in het onderwijs).

Het hele proces van leren lezen en spellen maakt in deze periode een stormachtige ontwikkeling door. Van moeizaam koppelen van tekens aan klanken gaan kinderen naar een automatisch proces van woordherkenning, betekenis verlenen aan tekst, foutloos schrijven, opnemen van regels van spelling, zinsbouw etc. In een fractie van een seconde blijken we in staat woorden visueel waar te nemen, de tekens te koppelen aan klanken, betekenis te verlenen aan het gelezen woord, door dit te vergelijken met in het geheugen al aanwezige informatie, het woord uit te spreken.

De snelheid en de complexiteit van het proces worden door kleine verschillen in het functioneren van de hersenen bij kinderen met dyslexie verstoord. Ondanks dat het niet gaat om grote afwijkingen, ervaren kinderen vaak toch grote problemen met het lezen. Wanneer kinderen geen officiële dyslexie verklaring hebben spreken we over taal- en spelling problemen, waar we extra aandacht voor hebben in ons onderwijsleerproces.

Voor een goede opvang van kinderen in het basisonderwijs is het van belang dat kinderen vroegtijdig gesignaleerd worden wanneer er mogelijk sprake is van dyslexie. Bij voorkeur vindt in groep 4 een onderzoek plaats. Wij werken veel samen met Opdidakt, Marant en het Regionaal Instituut voor Dyslexie. Bij vaststellen van dyslexie wordt een officiële dyslexieverklaring afgegeven. Indien noodzakelijk wordt door bovengenoemde organisaties een behandeling gestart. Deze behandeling richt zich op de specifieke problemen die bij het kind in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Deze extra behandeling dient door de ouders te worden aangevraagd bij de zorgverzekering.

Wat doen we allemaal op IKC De Tichelaar als uw kind dyslexie heeft?

We hebben een duidelijk dyslexieprotocol Dyslexieprotocol IKC De Tichelaar (okt 2020) dat leidend is in de signalering en uitvoering van de extra zorg van uw kind. Kinderen met een dyslexieverklaring hebben op de onze scholen recht op de volgende compenserende en dispenserende maatregelen (in overleg met het kind en ouders wordt besloten of dit ook nodig is):

 • Alle toetsen van ons CITO LVS (behalve spelling) en de methodegebonden toetsen (taal en zaakvakken) worden geheel voorgelezen (zowel de tekst als de vragen), in overleg met het kind.
 • De kinderen krijgen (indien nodig) van alle CITO LVS en methodegebonden toetsen een uitvergrote versie.
 • De kinderen krijgen remedial teaching in de groep van de stamgroepleid(st)er op het gebied van lezen en spelling (zorggroep). Zo wordt gestreefd naar het maximaal haalbare lees- en spellingniveau. Voor lezen geldt een streefniveau van Niveau AVI E7 bij het verlaten van de basisschool.
 • De kinderen worden, indien nodig, voorbereid op de teksten van begrijpend lezen en de zaakvakken (mee naar huis, lezen met een maatje tijdens stillezen, pre-teaching, etc).
 • De kinderen krijgen extra tijd bij toetsen waar gelezen en geschreven moet worden.
 • Andere weging bij spellingfouten (niet meetellen indien niet relevant, dus bijv. bij verhaaltjes, topografie, werkstukken, etc.).
 • Gebruik van spelling uitlegkaart, stappenplan spelling en woordenboek.
 • Dictees waarbij van tevoren al vaststaat dat de leerling veel fouten gaat maken, maakt de leerling op zijn eigen niveau of met de woordjes erbij. Bij ernstige spellingsproblemen wordt er gekozen om de dicteewoorden over te schrijven. De school heeft een dyslexiekast waarin diverse hulpmiddelen staan waar stamgroepleid(st)ers gebruik van maken.

Als er sprake is geweest van een behandeling voor dyslexie en deze is afgerond, gaan we samen met ouders kind en intern begeleidster overleggen of er mogelijk hulpmiddelen kunnen worden aangeschaft, deze worden dan via de zorgverzekering betaald. Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de intern begeleidster van onze school.

Meldcode Kindermishandeling

meldcode vastgesteld op 16 maart 2021 Hier treft u ons protocol Meldcode kindermishandeling aan zoals IKC De Tichelaar deze hanteert. Iedere onderwijsinstelling en kinderopvangorganisatie in ons land is verplicht om dit schoolspecifieke protocol uit te voeren. Daarnaast hebben al onze medewerkers specifieke scholing gevolgd om eventuele signalen vroegtijdig te onderkennen.

Onze school/kinderopvang/organisatie maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem dat professionals ondersteunt die werken met kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zij kunnen in de verwijsindex aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige en vervolgens zien welke andere professionals ook betrokken zijn. Het doel van de Verwijsindex is om de professionals met elkaar in contact te brengen zodat zij met elkaar en samen met ouders/verzorgers de best passende ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Zo kan worden voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken of juist dingen dubbel doen.

IKC De Tichelaar maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem dat professionals ondersteunt die werken met kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zij kunnen in de verwijsindex aangeven dat ze betrokken zijn bij een jeugdige en vervolgens zien welke andere professionals ook betrokken zijn. Het doel van de Verwijsindex is om de professionals met elkaar in contact te brengen zodat zij met elkaar en samen met ouders/verzorgers de best passende ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Zo kan worden voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken of juist dingen dubbel doen.

Meer informatie vindt u hier: https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/

Meer- en hoogbegaafdheid

In ons onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de kinderen die extra zorg nodig hebben. Voor kinderen die onder het gemiddelde te verwachten niveau presteren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, zijn er volop mogelijkheden voor extra begeleiding en zorg. Maar ook kinderen die extra verrijkingsstof nodig hebben omdat ze meer- en hoogbegaafd zijn, krijgen de zorg en aandacht die ze verdienen.

De afgelopen jaren heeft een projectgroep bestaande uit stamgroepleiders van onze scholen binnen stichting ATOS met grote intensiteit en regelmaat gewerkt aan het project “Excellentie in het basisonderwijs”. Deze deskundigheidsbevordering van de leerkrachten heeft ertoe geleid dat er op IKC De Tichelaar passend en uitdagend onderwijs gerealiseerd kan worden voor cognitief getalenteerde kinderen, waarmee de talentvolle kinderen optimaal tot ontplooiing kunnen komen. We zetten in op vroegtijdige signalering van de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en gebruiken daarvoor een intakevragenlijst en een digitaal signaleringsinstrument. De kinderen die meer- en hoogbegaafd blijken te zijn krijgen in de stamgroepen  structureel verdiepende leermiddelen aangeboden. Deze leermiddelen worden ingezet naast de ge-compacte reguliere leerstof.

Op ons IKC werken twee opgeleide specialist hoogbegaafdheid in dienst. Zij werken wekelijks in het zogenaamde Leerlab met deze kinderen om hen extra uitdaging te bieden; een Leerlab van de kinderen van groep 1t/m groep 4 en een van groep 5 t/m 8. Tijdens deze ontmoetingen staan eigen ontwikkelingsdoelen centraal. Samen met deze specialisten hoogbegaafdheid omschrijven de kinderen hun gestelde doelen in een persoonlijk omschreven plan. De lessen in het Leerlab zijn opgezet volgens de drie manieren van denken van Prof. Dr. Robert Sternberg:

 • analytisch denken,
 • creatief denken en
 • praktisch denken.

Wil je echt succes hebben in het leven en je doelen willen bereiken, dan moeten deze drie met elkaar in evenwicht zijn. Succesvolle intelligentie is meer dan alleen eventuele indrukwekkende schoolprestaties. Door de kinderen te bevragen op dit hoge niveau, leren ze onder begeleiding zich in te spannen om een opdracht te volbrengen. Talentvolle leerlingen leren hoe ze daadwerkelijk tot leren komen en om te gaan met tegenslagen als ze iets niet direct beheersen.

Kortom: we hebben oog voor talent op De Tichelaar en dragen zorg voor het welbevinden van alle kinderen.

Vertrouwenspersonen en aandachtsfunctionaris

Een school is net een groot gezin, een afspiegeling van de maatschappij. We komen hier dagelijks samen. Een plek waar we samen leren, samen spelen, samen werken! Groot en klein, ieder met z’n eigen talenten en ontwikkelpunten, ieder met z’n eigen verhaal.

Soms ontstaan er vragen of zorgen die hele zorgvuldige aandacht behoeven. Dat kunnen zorgen om uw (of andermans) kind zijn, een heftige verandering in uw thuissituatie, het ervaren van een onveilige situatie op school of thuis, een ontevreden gevoel over een situatie of persoon in de school, etc.

In eerste instantie worden zorgen of klachten met de stamgroepleider van uw kind besproken en/of met de direct betrokkenen. Wij nemen u en uw kind serieus en zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossing.

Mocht u klachten hebben over schoolse aangelegenheden (bijvoorbeeld klachten over ongewenst gedrag op school) of dat uw vraag of zorg niet bij de leerkracht van uw kind hoort te liggen of de kwestie is vertrouwelijk van aard, dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen van onze school (Daphne Veefkind en Sandra Schreijer). Een interne vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat zorgen/klachten van zowel kinderen als ouders/verzorgers serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van stichting ATOS en/of de landelijke klachtencommissie. Dit alleen met toestemming van de persoon die de klacht heeft ingediend. De externe vertrouwenspersoon is Sonja Tettero. Telefoonnummer: 06-24676470

Voor klachten of meldingen over uw of andermans thuissituatie, kunt u altijd los van school melden en direct contact opnemen met Veilig Thuis, de huisarts, een praktijkondersteuner etc. Bij vragen kunt u contact zoeken met de aandachtsfunctionaris van de school: Anouk Theunissen. Zij werkt binnen een IKC en heeft brede kennis op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien werkt zij op basis van de landelijke wettelijke eisen van de meldcode. Zij adviseert u welke stap er genomen moet worden.                                           

Samengevat:

 1. Overleg het liefst eerst met de leerkracht.
 2. Bij klachten over onderwijskundige zaken: overleg met de intern begeleider of de directeur.
 3. Bij klachten/zorgen over schoolse aangelegenheden: overleg met de interne vertrouwenspersoon vanuit school: Sandra Schreijer (s.schreijer@stichtingatos.nl of Daphne Veefkind Corstiaans (d.veefkind@stichtingatos.nl)
 4. Bij zorgen over thuissituaties: neem direct contact op met huisarts of Veilig Thuis. Eventueel overleg met de aandachtsfunctionaris vanuit school: Anouk Theunissen (a.theunissen@stichtingatos.nl)
 5. Inschakelen externe vertrouwenspersoon (mevrouw Y. Kamsma: info@viavitalis.nl)
 6. Indienen klacht bij onafhankelijke landelijke klachtencommissie (zie website; klachtenprocedure)

Samenwerkingsverband PassendWijs

IKC De Tichelaar maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband PassendWijs. Dit verband telt 36 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van een ondersteuningsstructuur. Er zijn vaste richtlijnen geschreven hoe een kind binnen het samenwerkingsverband ondersteund kan worden binnen
de huidige school. Dat kan een interventie zijn waarbij een ondersteuningslid van PassendWijs komt observeren en handelingstips komt geven aan de stamgroepsleider(s).

Visie PassendWijs
Aan de hand van Passend onderwijs en passende zorg staat de overtuiging dat wij accepteren dat kinderen van elkaar verschillen en dat deze verschillen leidend zijn bij de realisering van
passend onderwijs en passende zorg. We vinden een optimistische kindvisie, die uitgaat van de bijna onbegrensde mogelijkheden van ieder individu, van groot belang voor de ontwikkeling van
onze kinderen. In al dat handelen van de werknemers binnen het Integraal Kind Centrum zal deze kind visie herkenbaar zijn in:
• Het realiseren van de basisbehoeften van kinderen: het moet zich competent voelen, een positieve relatie en interactie ervaren, gevoel van autonomie kunnen ontwikkelen en
zichzelf kunnen zijn.
• Het bieden van de mogelijkheid om de eigen talenten te ontwikkelen, waarbij niet een cultuur van verzorgen, maar een cultuur van ontwikkelen en zelf leren voorop staat. Niet
het repareren van gebreken (deficit denken), maar het zoeken naar flexibele antwoorden binnen de organisatie.

Gezinscoach

Mijn naam is Syra van der Kallen en werkzaam als gezinscoach bij Rijnstad en daardoor op De Tichelaar.

Soms gaat het thuis of op school met jouw kind even niet zoals je zou willen. Het is fijn als er dan iemand met je meedenkt. De gezinscoach helpt je graag, denkt met jou en/of jouw kind mee en geeft handvatten en tips. Je kunt met al je vragen bij ons terecht: eenvoudige of ingewikkelde vragen; vragen over jezelf, jouw gezin of over jouw kind.

Wat doen de gezinscoaches:

-We luisteren, geven advies, begeleiding of denken met je mee.

Wat kun je met gezinscoaches bespreken:

Vragen over:

 • mijn kind dat moeite heeft met eten, slapen, luisteren
 • boosheid, frustratie, angst bij jouw kind
 • twijfels of onzekerheden over het ouderschap
 • moeite die jouw kind heeft met een echtscheiding
 • pestgedrag of als je kind niet goed in zijn of haar vel zit
 • zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfbeeld van je kind
 • faalangst of prikkelverwerking

Je kunt deze of andere vragen met ons bespreken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je bent van harte welkom! Op uw school ben ik aanwezig op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op de andere momenten kunt u contact opnemen via het mailadres: s.kallen@rijnstad.nl of telefoonnummer: 0621141509.

 

AVG

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.

Met ingang vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van privacy rechten;

 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Op IKC De Tichelaar gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Wij zijn verplicht om uw jaarlijks uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

Meer informatie is te vinden op de website van stichting ATOS  https://stichtingatos.nl/avg/