Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

Kinderraad

Waarom hebben wij een kinderraad?

Kinderen worden gestimuleerd om na te denken over het IKC en zich daarvoor in te zetten. Zij leren wat democratie is, zelfstandig denken, opkomen voor eigen rechten en belangen, en hoe zij zich kunnen uiten.

 • Binnen het IKC zijn kinderen het stralend middelpunt. Het is belangrijk om te weten wat er in kinderen omgaat, door naar hen te luisteren en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
 • Door mee te doen aan de raad, leren kinderen dat zij een verschil kunnen maken in hun directe omgeving.
 • Kinderen ervaren om te vergaderen. Zij praten en denken mee over een onderwerp, leren bemiddelen, leidinggeven, notuleren, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, etc.

Hoe functioneert onze kinderraad?

Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe samenstelling van de raad gekozen. Kinderen kunnen zichzelf verkiesbaar stellen in de stamgroep en schrijven een kort verhaal waarin ze vertellen waarom zij in de raad willen. In een anonieme verkiezing wordt de kandidaat met de meeste stemmen gekozen tijdens de eerste stamgroepvergadering. Dit kind zal gedurende het hele schooljaar in de kinderraad zitten.

Vier keer per jaar na iedere vakantie (herfst, kerst, voorjaar en meivakantie) vergadert de kinderraad maximaal een uur tijdens schooltijd. De directeur brengt structuur aan in de vergadering en begeleidt de uitwerking van hetgeen dat is besproken en besloten. Hij is tevens de voorzitter van iedere vergadering dat plaatsvindt in de teamkamer. Als er belangrijke ideeën en punten zijn die niet kunnen wachten, kunnen deze besproken worden tijdens de weekopening. Door een foto van de kinderraad weet iedereen binnen het IKC wie er in de raad zitten.

De kinderraad bespreekt voornamelijk punten met betrekking tot:

 • Onderwerpen en thema’s die spelen binnen klassen of binnen het IKC zoals: pestgerdag, pauzes, traktaties of bedenken van regels en het gebruik van computers, etc.
 • Voorzieningen binnen het IKC.
 • Organiseren van activiteiten.

Belangrijk te weten is dat er niet wordt gesproken over kinderen of stamgroepleiders in de kinderraad.

De bijdrage van kinderen

Het is de bedoeling dat iedere stamgroep ervoor zorgt dat de kinderraad, en daarmee de input voor de kinderraad, een vast agendaonderdeel is tijdens de stamgroepvergadering. Op deze manier komen zaken die op dat moment in de klassen spelen in klassen naar voren en kunnen meegenomen worden als onderwerp voor de kinderraad. Leden van de kindderraad kunnen ook op school aangesproken worden in hun functie en de daaruit besproken zaken op de agenda zetten voor de volgende agenda.

In de vergadering wordt gezorgd dat:

 • Alle punten op de agenda worden afgewerkt.
 • Iedereen aan het woord komt en dat er goed geluisterd wordt naar elkaar.
 • Onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar moeten kunnen zijn.
 • Iedereen hier op school gerespecteerd wordt.
 • Er ook stukken door het team ingevoerd kunnen worden.

Tijdens de vergadering wordt er een notulen gemaakt. Hierin staan belangrijke afspraken/ideeën. Deze notulen worden bewaard in de kinderraadmap en door iedereen worden ingezien. Aan het eind van iedere vergadering krijgt ieder lid een taak voor de volgende vergadering.

Ieder lid bespreekt de gemaakt afspraken en ideeën in hun eigen stamgroep tijdens de stamgroepvergadering en nemen hoogte van de meningen van de kinderen uit hun klas. Daarnaast zorgt de directeur ervoor dat de notulen overlegt worden met het MT. Daar wordt gekeken of oplossingen en ideeën (financieel) haalbaar zijn.