Jenaplan onderwijs en opvang van deze tijd

In het hart van Gendt vindt u Jenaplan Intergraal Kindcentrum De Tichelaar. School, Voorschool en Kinderopvang onder een dak.

Lees verder

ICT

Op IKC De Tichelaar zijn ICT en techniek een belangrijk onderdeel van het onderwijs, omdat mediawijsheid niet meer weg te denken is in deze tijd. Op verschillende manieren komen kinderen, binnen en buiten het IKC, in aanraking met de digitale wereld. Op IKC De Tichelaar vinden we het belangrijk dat kinderen hier mee weten om te gaan.

Tabletonderwijs

In de bovenbouw wordt onderwijs gegeven op tablets. Na een instructie voor spelling en rekenen van de stamgroepleider maakt ieder kind oefeningen op maat op hun eigen tablet. Op deze manier krijgt ieder kind de ruimte om op eigen tempo en niveau te leren. Dat geeft zelfvertrouwen en stimulans. Met de programma’s die we gebruiken kunnen we goed bijhouden op welk niveau een kind werkt en leert. Werken op een tablet is ook plezierig, zelfs vakken die moeilijk zijn. Kinderen maken op deze manier 45% meer oefeningen dan voorheen. Geweldig effectief!

Voorbeeldschool

Techniek leeft bij ons! Sinds 2008 is onze school actief bezig met de ontwikkeling van Techniek & Wetenschapsonderwijs. We weken samen met het wetenschapsknooppunt T&W Nijmegen, de PABO en School aan Zet. Wij hebben daarin een voorbeeldfunctie voor andere scholen. Techniek is een vast onderdeel op het lesrooster. Kinderen werken in een speciaal ingerichte ruimte met vele materialen en ook in het buitenatelier. Ook doen we jaarlijks mee aan verschillende techniektoernooien en de landelijke LEGO League wedstrijd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De Stergroep

We realiseren passend en uitdagend onderwijs voor cognitief getalenteerde kinderen, zodat zij optimaal tot ontplooiing kunnen komen. Onze specialist hoogbegaafdheid werkt wekelijks met de kinderen uit de STER-groep om hen extra uitdaging te bieden in het leerlab. We zetten vroegtijdige signalering van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en gebruiken daarvoor een intakevragenlijst en digitaal meetinstrument.

Talentvolle kinderen krijgen structureel verrijkende leermiddelen aangeboden en worden ingezet naast de reguliere lesstof. Om structuur te geven aan de extra uitdagingen werken we met digitaal hulpmiddel Plannex. In de samenwerking met het Wetenschapsknooppunt in Nijmegen worden in het excellentieprogramma Primair Onderwijs van OCW beoogd om toptalent uit te dagen. Dit leidt tot andere inhoudelijke activiteiten en onderwijsarrangement voor deze kinderen. Kortom: we hebben oog voor talent en dragen zorg voor het welbevinden van de meer- en hoogbegaafde kind.

Levend rekenonderwijs

Binnen ons IKC leren kinderen erg veel. Wat we belangrijk vinden is dat kinderen ook weten hoe ze het geleerde kunnen toepassen in de praktijk. Zo hebben we ook (en dat is uniek) een complete aanvullende leerlijn ontwikkeld voor het levend en toepasbaar rekenen. Kinderen gaan letterlijk aan de slag met oppervlakte maten, inhouden, verhoudingen etc. Hun bevinden presenteren zij aan hun stamgroep.

Schoolwise

Op ons IKC hebben we onze eigen bibliotheek. Deze is er gekomen door het ontbreken ervan in het dorp. Bij ons kunnen kinderen boeken lenen en reserveren als in een gewone bibliotheek. De titels die we uitlenen worden telkens geactualiseerd. Hiermee willen we kinderen stimuleren om te lezen en laten zien dat (leren) lezen leuk is!

Muzieklessen

In de stamgroepen van de onderbouw en middenbouw is er regelmatig aandacht voor muzikale vorming. In de groepen 7-8 wordt muzikale vorming extra ingezet in het toewerken naar het leren bespelen van een muziekinstrument.